U-Residence HOUSE RULES

 1. De huurder zal zich steeds als een goede huisvader gedragen en ervoor zorgen dat het gebouw niet beschadigd wordt.
 2. De toegangsdeur(en) moet altijd goed afgesloten zijn uit veiligheidsoverwegingen en om de toegang voor onbevoegden te verhinderen. In geen geval mogen de huurders hun elektronische sleutel uitlenen aan derden om hen toegang te verlenen tot het gebouw. Om veiligheidsredenen, heeft de verhuurder camera’s laten monteren in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. In geen geval mogen nooddeuren in geopende stand geblokkeerd worden.
 3. Om de nachtrust van de andere bewoners te garanderen dient de stilte in de gangen bewaard te worden tussen 22h00 en 08h00. Het gebruik van TV, audio, computer en muziekinstrumenten dient van die aard te zijn dat ze op geen enkel moment storend is voor de andere gebruikers van het gebouw.
 4. De huurder is aansprakelijk voor diens bezoekers. De gemeenschappelijke ruimtes mogen in geen geval gebruikt worden om te overnachten.
 5. De huurder zorgt er steeds voor dat de gangen en andere gemeenschappelijke delen vrij worden gehouden (geen fietsen, bagage, vuilzakken, edm.) teneinde de doorgang vrij te houden voor onderhoud- en hulpdiensten en ingeval van eventuele evacuatie.
 6. De huurder mag noch zelf noch door iemand anders op diens instructie ingrepen of herstellingen uitvoeren op elektrische of technische installaties. Bij defect dient de huurder de verhuurder onverwijld te informeren. De verhuurder zal de herstelling regelen.
 7. De huurder zorgt ervoor dat ramen en deuren steeds gesloten zijn bij het verlaten van het gebouw. Ramen en deuren worden met voorzorg geopend en gesloten.
 8. Na gebruik van de douche dient het water op de vloer te worden opgedroogd en de aflopen worden vrijgehouden van haren en afval.
 9. Na gebruik van waterkranen (douche, lavabo’s) worden deze zorgvuldig gesloten teneinde waterverspilling en -schade tegen te gaan.
 10. Er dient op gelet te worden dat er geen voorwerpen (b.v. vochtige doekjes, maandverbanden) die verstoppingen kunnen veroorzaken terechtkomen in de aflopen van de toiletten. Enkele toiletpapier mag worden doorgespoeld. Er mogen geen wc-blokjes in de toiletten gehangen worden, daar deze dikwijls verstoppingen veroorzaken. Er wordt aangeraden een reinigingsmiddel/ontkalker te gebruiken.
 11. Klevers, poster en affiches aan deuren of ramen zijn verboden. De verhuurder of diens aangestelden kunnen deze zonder waarschuwing verwijderen
 12. Een affiche “te koop” of “te huur” kan enkel aangebracht worden door de verhuurder of een partij aangesteld door de verhuurder.
 13. De huurder zorgt ervoor dat zowel het afval uit de kamer verpakt en gesorteerd wordt overeenkomstig de geldende instructies. Alle huisvuil dient gedeponeerd te worden in de aangeduide plaats in het gebouw (parking) en niet achtergelaten in de gemene delen. De onderhoudsmaatschappij is niet verantwoordelijk voor het weghalen en sorteren van afval.
 1. Eventuele defecten of storingen moeten gemeld worden aan de verhuurder.
 2. De huurder mag geen elektrisch toestel van meer dan 700 Watt gebruiken.
 3. Omwille van brandveiligheid is het ten stelligste verboden gebruik te maken van frituren, roostertoestellen, gasbranders en –lichten, kaarsen en ander vuur.
 4. Er geldt een algemeen rookverbod in het gebouw.
 5. De huurder brengt geen drapering of versiering aan de ramen aan langs de buitenkant van het gebouw. De keur aan de binnenzijde wordt bepaald door de verhuurder. De huurder brengt geen eigen vloerbekleding aan.
 6. Er bestaan kneedbare blokjes om zaken (posters, edm.) op te hangen. Er mogen dus geen gaten in muren, vloeren of plafond worden geboord. Elke beschadiging aan het gehuurde goed zal aan de huurder worden aangerekend.
 7. De gehuurde kamer wordt periodiek gereinigd door een gespecialiseerde poetsfirma. De huurder dient hierbij de kamer zo achter te laten dat de kamer behoorlijk kan worden gepoetst.
 8. Dieren zijn verboden in het gebouw.
 9. Water en energie zijn kostbaar. Wees er dus zuinig mee : zet de verwarming uit bij het verlaten van de kamer en doe de verlichting uit.
 10. Het gebruik van brandslangen, brandtrappen en brandblussers is enkel geoorloofd in noodgevallen. Misbruik wordt gesanctioneerd met een geldboete van 250 euro.
 11. Huurders die opzettelijk een vals brandalarm veroorzaken (roken in de kamer, inbreuken op de brandveiligheidsvoorschriften) zullen alle daaruit voortvloeiende kosten moeten vergoeden.
 12. Bij brandalarm dienen alle huurders het gebouw onmiddellijk te verlaten volgens de aangeduide evacuatieroute (zie plan in de kamer en op de gang). Het verzamelpunt bevindt zich buiten het gebouw ter hoogte van de atletiekpiste en is aangeduid met het pictogram “verzamelpunt”.
 13. Gebruik van het internet dient te gebeuren via een UTP kabel. Het is uitdrukkelijk verboden om, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, zelf extra draadloze netwerken te installeren door middel van het plaatsen van routers teneinde met meerdere apparaten toegang tot internet te krijgen.
 14. Communicatie met de verhuurder gebeurt, tenzij anders voorgeschreven, steeds per e-mail op volgend adres:info@u-residence.be Dit mailadres dient te worden gebruikt voor het stellen van vragen, het bekomen van algemene inlichtingen en het doorgeven van meldingen van defecten en vereiste reparaties. De huurder dient er voor te zorgen dat deze adressen worden aanvaard door eventuele spamfilters.

In geval van dringende problemen en/of interventies kan gebeld worden naar volgend nummer : +32 (0)2 263 52 98