U-Residence ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 - HET GEHUURDE GOED

 • Het is de huurder niet toegestaan in het pand zijn hoofdverblijfplaats te nemen, noch er beroepswerkzaamheden uit te oefenen. De huurder verklaart zich als student te hebben ingeschreven, of te zullen inschrijven in de loop van het academiejaar waarin onderhavige overeenkomst valt, of het pand te huren in het kader van een stage horend bij een opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel, Erasmus hogeschool Brussel of Vesalius College .

Art. 2 - EINDE VAN DE OVEREENKOMST

VERBINTENISSEN VAN DE HUURDER

Behoudens een andere regeling moet de huurder de kamer op het einde van de overeenkomst deze volledig ontruimen, reinigen en de (elektronische) sleutels persoonlijk teruggeven aan de verhuurder.

Kamers die niet proper achtergelaten worden, worden op kosten van de student gereinigd. De forfaitaire reinigingskost bedraagt € 100, onverminderd het recht van de verhuurder om de werkelijke reinigingskost aan de huurder aan te rekenen. De reinigingskost zal desgevallend worden aangerekend op de huurwaarborg.

Huurhernieuwing

Iedere stilzwijgende hernieuwing is uitdrukkelijk uitgesloten. Bijgevolg dient iedere aanvraag tot hernieuwing van de huurovereenkomst, uiterlijk 31 mei van het lopende academiejaar schriftelijk aangevraagd worden bij de verhuurder.

VOORTIJDIGE BEËINDIGING

De huurovereenkomst kan voortijdig beëindigd worden door de verhuurder door het geven van een opzegging van één maand:

 • (i) indien de achterstallen van de maandelijks te betalen huur minstens 2 maanden bedragen en elke redelijke poging tot oplossing van het probleem is mislukt;
 • (ii) Indien de huurder het reglement van inwendige orde niet naleeft, ondanks 2 ontvangen waarschuwingen. De eerste waarschuwing wordt per mail verzonden, de tweede per aangetekend schrijven eventueel aan de ouders of voogd.

De huurder kan de overeenkomst voortijdig beëindigen op voorwaarde dat er een nieuwe aanvaardbare huurder voor de kamer wordt gevonden, onverminderd het recht van verhuurder om administratieve kost van €200 aan te rekenen De bestaande overeenkomst wordt ontbonden op het ogenblik dat de nieuwe overeenkomst in werking treedt.

In alle andere gevallen zal de huurder benevens het verlies van de waarborg, alle kosten, voorschotten en uitgaven die uit de contractbreuk voortvloeien evenals alle huurgelden en lasten tot het einde van de contractuele huurperiode, dienen te betalen.

ONMIDDELIJKE BEËINDIGING

De verhuurder kan de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigen:

 • (i) Om ernstige redenen te wijten aan het gedrag van de huurder waardoor de bestemming van het pand als studentenverblijf in het gedrang komt. De opzegging moet per aangetekend schrijven worden betekend met opgave van de reden.
 • (ii) Ingeval van grove nalatigheid (zoals - maar niet beperkt tot- het toebrengen van zware beschadigingen, het gebruik van gevaarlijke stoffen (benzine, gas, edm…) of toestellen (barbecue, gasbranders), het gebruik en verhandeling van verboden middelen) vanwege de huurder.

Indien de overeenkomst onmiddellijk beëindigd wordt door de verhuurder op grond van voormelde motieven, houdt dit het verlies van de waarborg in en dient de huurder alle kosten, voorschotten en uitgaven evenals alle huurgelden en lasten tot het einde van de huurperiode te betalen, onverminderd het recht van de verhuurder om verdere schadevergoeding te eisen.

ONTBINDING

De huurovereenkomst wordt ontbonden door het overlijden van de huurder of indien de voorwaarden tot toewijzing van een kamer (zoals omschreven in art. 1) niet vervuld zijn of blijven.

Art. 3 - BETALINGEN

 • Elke afrekening wordt als aanvaard beschouwd 14 dagen na verzending en zal vereffend worden binnen dezelfde termijn. Bij laattijdige betalingen is van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50 Euro.
 • Elke betalingsherinnering kan aangerekend worden aan €10/herinnering.

Art. 4 - ONDERHOUD, HERSTELLINGEN EN SCHADE

 • Het technisch onderhoud en de herstellingen zijn ten laste van de verhuurder, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De huurder zal de verhuurder zo snel mogelijk schriftelijk in kennis stellen van iedere beschadiging, schade of defect, die een herstelling noodzaken, zo niet zal de huurder gebonden zijn deze herstellingen ten laste te nemen. De verhuurder verbindt er zich toe de herstellingen zo snel mogelijk uit te voeren.
 • De verhuurder verbindt zich ertoe de kamer tweewekelijks te laten reinigen.. Het dagelijkse onderhoud van de kamer is ten laste van de huurder. Het aanrecht, de microgolf(oven) en koelkast moet door de huurder regelmatig gereinigd worden.
 • Wanneer er zich tijdens de huur problemen aangaande de hygiëne in de kamer voordoen, kan, de verhuurder nadat de verhuurder de huurder schriftelijk in gebreke heeft gesteld de gehuurde kamer grondig te reinigen, op kosten van de huurder. De forfaitaire reinigingskost bedraag € 100, onverminderd het recht van de verhuurder om de werkelijke reinigingskost aan de huurder aan te rekenen. De reinigingskost zal desgevallend worden aangerekend op de huurwaarborg.
 • De huurder is verantwoordelijk voor schade of waardevermindering van het gehuurd goed toegebracht door hemzelf of door derden aan wie hij de toegang tot de kamer verleende. De huurder neemt alle voorzorgen om vorstschade in de kamer te vermijden. De huurders worden vermoed solidair aansprakelijk te zijn voor niet aanwijsbare schade aangebracht aan de gemeenschappelijke delen en aan de veiligheidsinstallaties, voor zover het niet gaat om herstellingen ten laste van de verhuurder, normaal gebruik, onderhoud of slijtage.
 • Het is absoluut verboden voorwerpen te plaatsen of aan te brengen aan de buitenzijde van de ramen of op de vensterbanken.
 • Het plaatsen van een persoonlijk cilinderslot is niet toegelaten.

Art. 5 - WAARBORG

 • Na het verstrijken van de duur van de huurovereenkomst en nadat de goede en volledige uitvoering van zijn verbintenissen en afrekeningen zijn vastgesteld, zal dit bedrag of saldo opnieuw ter beschikking gesteld worden d.m.v. een storting op het rekeningnummer van de huurder. De waarborg dient onder meer tot vergoeding van de schade aan het gehuurd goed en de gemeenschappelijke delen toegebracht door de huurder of door derden aan wie hij de toegang tot de kamer verleende en kan verder worden aangewend krachtens de bepalingen van deze overeenkomst. Schade door normaal gebruik, slijtage of ouderdom vallen niet ten laste van de huurder.

Art. 6 - PLAATSBESCHRIJVING

 • Bij de betreding, bij belangrijke wijzigingen en bij het einde van de huurovereenkomst zullen beide partijen een tegensprekelijke, gedetailleerde, plaatsbeschrijving opmaken en ondertekenen, volgens bijgevoegd model. De plaatschrijving is gratis.
 • Bij afwezigheid van de huurder bij het opstellen van de plaatsbeschrijving, wordt deze door de verhuurder opgesteld en wordt de plaatsbeschrijving geacht tegensprekelijk te zijn.
 • De plaatsbeschrijvingen zullen bij deze huurovereenkomst gevoegd worden en maken er deel van uit.

Art.7 - GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

 • De gemeenschappelijke delen moeten vrij blijven van alle hindernissen (uit veiligheidsoverwegingen).
 • De gemeenschappelijke ruimten dienen zich steeds in ordelijke staat te bevinden.

Art.8 - VEILIGHEID

 • Uit veiligheidsoverwegingen mag noch in de kamer, noch in de gemeenschappelijke ruimtes gebruik worden gemaakt van een keukenfornuis, een frituur, gasinstallaties en/of bijkomende verwarmingstoestellen behoudens degene die door de verhuurder zelf werden geïnstalleerd.

Art. 9 - RUSTIG GENOT

 • De verhuurder verbindt er zich toe het rustig genot te verzekeren. Hij heeft slechts toegang tot het gehuurde goed met het oog op hygiëne en reinheid veiligheid, technisch onderhoud en in geval van overmacht. Evenwel zal de huurder zich soepel opstellen om bezoekrecht te verlenen aan potentiële huurders en dit minimaal 1 maal per week in de periode maart tot en met september.
 • De huurder dient zich te onthouden van alles wat de rust van  de medebewoners of de buren zou kunnen storen door henzelf of derden aan wie zij toegang hebben verleend. Feesten, fuiven en aanverwanten zijn niet toegelaten.
 • In geval van nood of wangedrag dient de huurder telefonisch contact op te nemen met de hulpdiensten (noodnummer 100 of 112).
 • Er is geen enkel verhaal mogelijk op de verhuurder voor (ver)bouw(ings)werken, bij stoornissen van de nutsvoorzieningen (verwarming, water, elektriciteit, bel en/of parlofoon,.. ) noch bij persoonlijke schade opgelopen eender waar in het gebouw.
 • Het houden van dieren is niet toegelaten.

Art.10 – HERSTELLINGEN, SLEUTELVERLIES

 • Eigen behang-, boor-, nagel-, schilder- en verfwerken en aanverwanten zijn niet toegelaten, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de verhuurder. Iedere herstelling of vervanging zal worden aangerekend aan de huurder volgens het aangehechte schema van forfaitaire vervangings-en herstelkosten,. Ieder verlies van elektronische sleutel zal aan de huurder aangerekend worden tegen een forfaitaire kostprijs van 75 EUR.

Art. 11 - VERZEKERING

 • De verhuurder verzekert het gebouw mede voor rekening van de huurders tegen de gevaren van brand, ontploffing, blikseminslag, neerstorten van vliegtuigen, waterschade, storm, elektriciteitsschade en aanslagen. De verhuurder ziet af van alle verhaal tegenover de huurder uit hoofde van schade aan of verlies van het gebouw door één van hogervermelde gevaren. De verzekering die de verhuurder krachtens dit artikel verplicht is te sluiten dekt niet de inboedel van de huurder of de aansprakelijkheid van de huurder hiervan ten aanzien van derden. De huurder zal, op zijn kosten, zijn persoonlijke inboedel verzekeren tegen de gevaren die hij nuttig acht, met afstand van verhaal op de verhuurder. In geval van onbewoonbaarheid ingevolge overmacht, zal de huurder van de verhuurder geen andere vergoedingen kunnen eisen dan diegene die eventueel door de brandpolis van het gebouw voorzien zijn.

Art. 12 - INHOUD VAN HET – reglement inwendige orde

 • De Huurder heeft kennis genomen van de inhoud van het reglement inwendige orde, en verbindt er zich toe zich hiernaar te gedragen. Deze documenten zijn tevens aanwezig op een zichtbare plaats in de algemene delen en in de kamers van het gebouw. Eventuele wijzigingen zullen ook hierop kenbaar worden gemaakt.

Art.13 - COMMUNICATIE

 • Meldingen kunnen gebeuren per gewone brief of E-mail tenzij expliciet anders vermeld dat ze per aangetekend schrijven dienen te gebeuren. Elke wijziging aangaande het (e-mail) adres of telefoonnummer van een partij zal onverwijld bekend gemaakt worden aan een andere partij.

Art. 14 - REGISTRATIE

 • De verhuurder is verplicht de huurovereenkomst te registreren. De registratie is gratis en dient te gebeuren binnen de twee maanden na de ondertekening van het huurcontract. De kosten verbonden aan een eventueel laattijdige registratie zijn volledig ten laste van de verhuurder.

Art. 15 - NIETIGHEID

 • De nietigheid van één van de bepalingen van deze overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In zulk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen omtrent de aanpassing van de nietig bevonden bepaling teneinde hetzelfde economische evenwicht tussen de rechten en plichten van de Partijen te vrijwaren als in het geval dat de nietige bepaling geldig was geweest. Deze overeenkomst is onderworpen aan en zal geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht.

Voor alle geschillen met betrekking tot deze huurovereenkomst is uitsluitend de vrederechter te Elsene bevoegd of desgevallend de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.